سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – گروه مهندسی مواد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
مهرداد آقایی خفری – دانشیار

چکیده:

در این مقاله رفتار سیکلی دما بالای آلیاژ ۱۵-۵ PH پس از انجام تستهای خستگی کمچرخه محوری، تحت شرایط کرنش اعمالی ثابت و بصورت کاملاً معکوس (R=-1) در محیط آزمایشگاه و دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد، بررسی شده است. به منظور تعیین خواص مکانیکی آلیاژ مورد بررسی، از تست کشش در دمای محیط استفاده شد. رفتار خستگی کمچرخه این آلیاژ بصورت رفتار عمر-کرنش سیکلی (ε-Nf) و منحنیهای هیسترزیس سیکلی ارائه شده و رفتار تنش- کرنش سیکلی آن توسط رابطه نمایی تحلیل و در نهایت خواص تنش- کرنش سیکلی آلیاژ ۱۵-۵ PH (یعنی پارامترهای ΄n΄,K و σ′y) تحت شرایط تست خستگی محاسبه شد. همچنین سطح شکست نمونههای خستگی نیز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت.