سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا طلوع کوروشی – گروه بیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسماعیل جباری –

چکیده:

در این مقاله رفتار تورمی هیدروژل اکریلیک اسید با هدف رهایش دارو در روده کوچک مورد بررسی قرار می گیرد. هیدروژل مورد مطالعه از نوع اکریلیک اسید می باشد که به روش پلیمریزاسیون رادیکالی تهیه و رفتار تورمی آن در محیط هایی مشابه Ph معده و روده کوچک به صورت In vitro بررسی شد. در این تحقیق دو مشخصه هیدروژل PAA یعنی فشار تورم و نسبت تورم برآورد شدند که برای اندازه گیری فشار تورم روش جدیدی ارائه گردید. جهت تعیین فشار تورم قطعات خشک هیدروژل در محفظه حجم ثابت به صورت ایزوتروپیک در مجاورت محیط تورم مشابه بدن، متورم شده و فشار تورم وارده به دیواره فوقانی سلول تورم توسط حسگر فشار از نوع Piezoresistive اندازه گیری شد. نتایج آزمایشات نسان دادند که فشار تورم هیدروژل PAA با افزایش pH از محیط اسیدی معده به محیط خنثی روده کوچک به مبزان قابل توجهی افزایش می یابد. همچنین فشار با نسبت تورم با افزایش غلظت نمک در محیط تورم کاهش یافته و در بافر ۱۰ به بیشترین میزان خود می رسد. در ادامه اثر افزایش دانسیته اتصالات عرضی هیدوژل PAA بر کاهش فشار و نسبت تورم بررسی گردید. از دیگر نتایجی که در طراحی و توسعه سیستم های رهایش دارو کمک شایانی می کند، منحنی فشار تورم تعادلی بر حسب نسبت تورم تعادلی می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.