سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرصمد قدس – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اصفهانی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ندا بقیعی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط میان خسارت و تغییرات مشخصه های دینامیکی یک سیستم سازه ای می باشد. بدین منظور از آزمایش مودال به عنوان یک روش آزمایشی غیر مخرب استفاده گردید. هشت عدد تیر بتن مسلح در دو رده مقاومتی، ابعاد ثابت و درصد آرماتورهای متفاوت ساخته شد. آزمایش های استاتکی به صورت خمش چهار نقطه ای با هدف ایجاد خسارت تدریجی به تبرها و آزمایش های دینامیکی برای دریافت مشخصات ذاتی دینامیکی سازه به موازات یکدیگر در مراحل مختلف خسارت صورت گرفتند. به منظور بررسی اثر تقویتی خمشی ورقهای پلیمری- کربنی CFRP بر روی خواص دینامیکی و استاتیکی تیرها، در هنگام رسیدن بار به نصف ظرفیت نهایی، تیرها توسط ورق های CFRP تقویت شدند. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که نمونه های تقویت شده نسبت به نمونه های کنترلی دارای مقاومت و سختی خمشی بیشتر و شکل پذیری تغییر مکان کمتری هستند. با افزایش خسارت فرکانس ارتعاشی نمونه ها کاهش و بعد از تقویت به میزان قابل توجهی افزایش از خود نشان داد. هنگامی که در سازه خسارت رخ داد، شکل مودهای ارتعاشی سازهدچار تغییرات شد و گره ها و انحناءهای آنها به سمت ناحیه خسارت دیده میل کردند.