سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعباس موسوی – تهران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکد هی مهندسی شیمی و نفت
مرتضی صادقی – تهران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکد هی فنی و مهندسی, گروه مهندسی پلیمر
رضا روستاآزاد – تهران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکد هی مهندسی شیمی و نفت
مصطفی احمدی روشن – تهران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکد هی مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این تحقیق نمونه های غشاء پلی وینیل استات با انحلال دو گونه پلی وینیل استات با مقادیر ۱۸ و ۲۸ درصدی وینیل استات تحت فرایند جدائی فازی حرارتی در حلال تتراهیدروفوران(THF) تهیه شد. برای این منظور ابتدامحلولهائی از این پلیمرها در حلال تهیه گردیده و بعد از ریخت هگری محلول به کمک تیغة راهنما، فیلمهای مناسبی از این پلیمرها تولید شد. فیلمهای حاصله از نظر عبوردهی و مورفولوژی مورد مطالعه قرار گرفت ند. آزمایشات عبوردهی برای سه گاز اکسیژن, نیتروژن و د یاکسیدکربن در محدود هی فشارهای عملیاتی ۲ تا ۱۱ بار انجام شد. مورفولوژی غشاهای حاصل نیز با استفاده از تصاویرSEM مشخص گردید. نتایج نشان داد که میزان عبوردهی اکسیزن و نیتروژن در هر دو گون هیEVAبا تغییرات فشار ثابت م یباشد. در حالیکه عبوردهی گاز دی اکسید کربن با افزایش فشار, افزایش م ییابد. همچنین تغییرات انتخاب پذیری ۲O2/N با فشار اندک بوده درحالیکه این تغییرات برای ۲CO2/Nقابل توجه م یباشد. بررسیهای مورفولوژیکی بر روی ساختار غشاهایساخته شده وجود ساختار پوست های پیوسته نامتقارن در غشاهای ساخته شده را نشان م یدهد. که مرکب از یک پوسته چگال بسیار نازک با زیر لایه لاتکس گونه م یباشد. میزان آمورف بودن در زیر لای هی غشای حاصل ازEVAبا ۱۸ درصد وینیل استات نسبت به EVAبا ۲۸ درصد وینیل استات بیشتر م یباشد