سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید سیاوش مدائنی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
آرمان فرهادیان –

چکیده:

در این تحقیق نمونه هایی از غشاء با ترکیب درصدهای مختلف از پلی ایمید و پلی اتر سولفون توسط فرایند جدایش فازی و با استفاده از غوطه وری محلول پلیمری درحمام غیر حلال انجام گرفت. آزمایشات عبور دهی برای گازهای اکسیژن و نیتروژن در محدوده ی فشارهای عملیاتی ۱ تا ۶ بار انجام شد. نتایج نشان داد که تغییر ترکیب درصد پلیمر و افزایش میزان پلی اتر سولفون، عبور دهی گاز از غشاء را افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش فشار انتخاب پذیری O2/N2 کاهش می یابد ولی عبوردهی گازها افزایش می یابد. تغییر دمای حمام انعقاد عبور دهی گاز را تحت تاثیر قرار می دهد. دادن زمان ماند به فیلم قالبگیری نیز با تغییر ساختار غشاء ، عبور دهی گاز را تغییر می دهد.