سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه حیدری – عضوهیات علمی دانشکده پرستاری مامایی شاهد

چکیده:

سابقه و هدف:شیردهی اثار حسی بسیاری دارد ،اما ممکن است زنان شیرده خستگی و عدم علاقه به فعالیتهای جنسی را در این دوران تجربه کنند،با این حال عده ای از زنان ،شیردهی را تجربه ای حسی و عمیق یافته و درطی ان به ارگاسم می رسند.اثر شیردهی بر میل جنسی ناشناخته است به طوری که بعضی از زنها با تغییری در فعالیت و احساس جنسی خود مواجه نمی شوند حال انکه عده ای دیگر چنین کاهشی را تجربه می کنند.عدهای معتقدند که پرولاکتین در دوران شیردهی تولید استروژن را مهار می کند و باعث خشکی واژن و اتروفی ان می شود که این امر سبب بروز دیس پارونیا گشته و بر روی فعالیت جنسی تاثیر می گذارد. با عنایت بهاهمیت شیردهی در اسلام وتاکیدی که زنان ایرانی به تکمیل دوران شیردهی دارند ،انگیزه ای برای تحقیق در این زمینه بود که ایا واقعا شیردهی باعث کم شدن میل وفعالیت جنسی می شود؟ مواد وروشها: در این مطالعه که در سال ۱۳۸۴ انجام شد ، ۱۰۰ خانم شیرده مراجعه کننده به چهار مرکزپایش رشد شهر تهران که به صورت خوشه ای انتخاب شده بود مورد بررسی قرار گرفتند .افراد واجد شرایط زنان شیردهی بودند که بین۳-۶ پس از زایمان را می گذراندند وکودک خودرا انحصارا با شیر خود تغدیه کرده وسن انها بین ۲۰-۳۵ بود.خصوصیات سن ،سطح درامد،مدت ازدواج،تحصیلات ،هم چنین اطلاعات مربوط به فعالیت جنسی (میلجنسی،تعداد نزدیکی و رضایت جنسی وارگاسم)در دوران پس از زایمان در یک فرم اطلاعاتی ثبت گردید. فرمهای اطلاعاتی به روشcontent validityتعیین اعتماد و به روشtestretestتعیین اعتبار شد وتغییرات تعداد نزدیکی ، تمایل جنسی ورضایتمندی جنسی در دوران پس از زایمان تعیین گردید با توجه به نتایج پژوهش مشخص می شود که اکثر خانمها الگوی فعالیت جنسی قبل از بارداری خودرا پس از زایمان ادامه می دهند ، با این حال در مواردی به علت درد موقع نزدیکی و خشکی واژن در دوران شیردهی، کاهش میل و فعالیت جنسی مشاهده می شود که با ارائه اموزشهای لازم و مراقبتهای صحیح در این دوران می توان از مشکلات ماردان شیرده کاست