سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی احمدی – دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان – پژوهشکده
محمد رنجبر – دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان – پژوهشکده انرژی و
مهین شفیعی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان- پژوهشکده انرژی و
زهرا منافی – پژوهشگر ارشد امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

بررسیهای الکتروشیمیایی حلالیت کانیها با الکترودهای خمیر – کربنی – کانی ، ابزار قویی برای تشریح مکانیسم واکنش ها و سینتیک حلالیت است و تطابق خوبی با شرایط لیچینگ واقعی دارد . به منظور بررسی حلالیت الکتروشیمیایی کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه از مخلوطی از کنسانتره کالکوپیریتی پولورایز شده ، گرافیت و روغن پارافین به عنوان الکترود کاری در یک سلول سه الکترودی ، استفاده گردید . با استفاده از ولتاموگرامهای چرخه ای و رویش خطی پتانسیل ، تاثیر pH ، محیط کشت باکتریایی ، دما و غلظت یونهای فریک و فرو بر جریان آندی کنسانتره مذکور بررسی شد . نتایج نشان داد که غیر فعال شدن کنسانتره در دامنه پتانسل V 0/5-0/7 (S.C.E) و دمای پایین (۳۵درجه سانتیگراد) رخ می دهد . در پتانسیلهای بالاتر جریان آندی ، حساسیت بیشتری به pH دارد . همچنین مشاهده شد که حضور یونهای فریک باعث کاهش جریان آندی و یونهای فرو موجب افزایش آن شده اند . که احتمالا به دلیل تشکیل رسوبات پایدار (سدی برای انتقال الکترون) در حضور یونهای فریک است.