سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حجت محمدی ثانی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
کریم عابدی – دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سازههای فضاکار یکی از انواع مهم سیستم های سازهای می باشند که در ساخت سازههای مدرن با ابعاد بزرگ، کاربرد فراوان دارند. یک سازة فضاکار را می توان بصورت یک سیستم سازهای در نظر گرفت که از عضوهای مستقیم تشکیل شده است و طرز قرارگیری آنها به گونه ای است که بارها بصورت سه بعدی منتقل می شوند. سازههای فضاکار کش بستی از جمل. سازههای فضاکار می باشند که در آنها از کابل ها به عنوان اعضای کششی استفاده می شود. در این سازهها اعضای کششی بصورت سیستمی پیوسته و اعضای فشاری بصورت سیستمی ناپیوسته می باشند. در سازههای فضاکار با اتصالات مفصلی، که سازههای کش بستی نیز جزو آنها می باشند، رفتار انفرادی اعضا اثر تعیین کننده در رفتار خرابی سازه دارد. کمانش عضو فشاری می تواند منجر به کاهش شدید ظرفیت باربری عضو شده و در نتیجه در اعضای سازهای بازتوزیع نیروها رخ می دهد. این باز توزیع به نوب. خود ممکن است موجب شود که اعضای نزدیک به اعضای خراب شده، رفتار خرابی شدیدی را به نمایش بگذارند. در این تحقیق اثر خرابی اعضای فشاری به ازای لاغریهای مختلف اعضای فشاری در روی سختی، ظرفیت باربری و همچنین مکانیزم خرابی بافتار خاصی از سیسم های کش بستی تحت عنوان ناپیوسته عضو فشاری بررسی شده است و مشاهده شده است که تغییر لاغری اعضای فشاری باعث تغییر مکانیزم خرابی بافتار می شود .