سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد شکسته بند – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

سازههای فضاکار کش بستی(Tensegrity)سیستم های پایدار خود متعادلی هستند که شامل مجموعه ناپیوسته ای از عناصر فشاری داخل ، محیط پیوسته ای از عناصر کششی می باشند. در این سازهها که دارای چندین مکانیزم بی نهایت کوچک می باشند، پیش تنیدگی با فراهم آوردن سختی اضافی باعث پایداری سازه می گردد. در این مقاله، رفتار خرابی سازههای کش بستی تحت بارگذاریهای متقارن و نامتقارن با انجام تحلیل های غیرخطی هندسی و مصالح به روش عناصر محدود بررسی می شوند. بافتار کش بستی مورد مطالعه از ترکیب مدولهای کش بستی هرمی شامل چهار عضو فشاری ایجاد شده است که دارای آرایش پیوسته اعضای فشاری می باشد. مدلسازی رفتار اعضاء شامل پاسخ غیر الاستیک پس کمانشی اعضای فشاری با لحاظ کردن ناکاملی اولیه و گسیختگی غیرخطی غیرالاستیک اعضای کششی می باشد. در این مطالعه، تاثیر میزان پیش تنیدگی، تاثیر پاسخ پس کمانشی اعضای فشاری به ازای لاغریها و ناکاملی های اولیه مختلف روی رفتار
پس بحرانی سیستم کش بستی مورد مطالعه در هر دو حالت بارگذاری متقارن و نامتقارن بررسی شده و نتایج باهم مقایسه گردیدهاند. بر اساس تحلیل های انجام گرفته، برخی نتایج مهم نسبت به رفتار خرابی سازههای کش بستی در هر دو حالت بارگذاری متقارن و نامتقارن بدست آمدهاند. همچنین برخی توصیه های طراحی برای پیش گیری از وقوع مکانیزمهای خرابی خطرناک ارائه شدهاند.