سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان طالبی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیدرضا عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

رفتار سازه ای اعضای بتنی حاوی الیاف فلزی به پارامترهای متنوعی نظیر نسبت طول به قطر الیاف، شکل هندسی الیاف، افزودنیهای کاهنده آب و جهت قرار گیری الیاف در مخلوط بتن بستگی دارد. تحقیقات زیادی هم اکنون برای دستیابی به مدلهای محاسباتی جهت طراحی اعضای بتنی حاوی الیاف فلزی در حال انجام می باشد که استفاده از بتن الیافی را در تیرها، ستونها و دالها توجیه پذیر نماید.مطالعاتی روی رفتار خمشی اعضای بتنی حاوی الیاف فلزی انجام گرفته و مدلهایی نیز جهت پیش بینی مقاومت مقطع ارایه شده است. دراین مقاله رفتار خمشی تیرهای بتنی حاوی الیاف فلزی بررسی و مقایسه شده است. مجموعآً شش تیر بتنی ساخته شده که سه عدد شامل درصد الیاف فلزی مختلف بوده و سه عدد حاوی درصد الیاف فلزی یکسان ولی مقاومت مشخصه متفاوت بوده اند. در تمام تیرها از تعدادکافی خاموت جهت جلوگیری از شکست برشی استفاده شده است. سایر خصوصیات تیرها نظیر مصالح بکار رفته، نحوه ساخت و عمل آوری کام ً لا مشابه بوده اند. بارگذاری بصورت نقطه ای و تدریجی در وسط دهانه تیر ساده اعمال شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از الیاف فلزی مقاومت نهایی و نیز مقاومت ترک خوردگی مقطع را بطور قابل توجهی افزایش می دهد و برای درصد الیاف فلزی یکسان با افزایش مقاومت مشخصه بتن مقاومت مقطع افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که در تیرهای حاوی الیاف، عرض ترکها و تغییر مکان حداکثر تیر کاهش یافته است.