سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مجید جعفریان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده علوم مرکز الکتروشیمی ته
محمدقاسم مهجانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده علوم مرکز الکتروشیمی ته
مریم احمدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده علوم مرکز الکتروشیمی ته

چکیده:

رفتارالکتروشیمیایی آلومینیوم خالص پسیو شده و پسیو نشده در محلولهای خنثی، اسیدی و بازی نمک طعام مورد مطالعه قرار گرفته است. اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی وروشهای پلاریزاسیون مورد استفاده قرار گرفتند. الکترودها بطریقه آندی روئین گشتند. اثر مدت زمانهای پسیو کردن بر روی ظرفیت فیلم اکسید آندی و سرعت های خوردگی نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. افزایش جریانهای خوردگی با افزایش و کاهش الکترولیت نشانگر تشکیل حد واسطهای واکنش ناپایدارتری نسبت به محیط خنثی می باشد. پسیو شدن مجدد آلومینیوم از طریق چندین مرحله متوالی الکتروشیمیایی شامل جذب یونهای کلرید و هیدروکسید بر روی فیلم پسیو سطحی، تسریع در انحلال و ترسیب لایه های نمکی حاوی کلرید انجام می گیرد.