سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرحناز نجاتی دانش – استادیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امید صوابی – استادیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عبدالرضا یزدانپرست – دندانپزشک عمومی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

اندازه گیری خوردگی آلیاژ مناسب ترین راه بررسی زیست سازگاری آن می باشد که معمولاً از طریق اندازه گیری یون های آزاد شده از آلیاژ مورد نظر انجام می شود . هدف از این مطالعه بررسی خـور دگی چنـد آلیـاژ بـیس متـال بوده است . دو آلیاژ نیکل ـ کروم ( مینالوکس و سوپرکست ) و دو آلیاژ کبالت ـ کروم ( مینالیا و ویرونیت ) در ایـن مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند . ۹ نمونه به ابعاد ۱۳ ×۱۱×۱/۴ mm از هر آلیاژ تهیه و هر نمونه در محیطی حـاوی ۴/۷بزاق مصنوعی در دمای۳۷ ° C ( برای مدت یک ، سه و هفت روز قرار داده شد ( سـه نمونـه بـرای هـر گـروه غلظت یون های فلزی آزادشده به وسیله اسپکتروفتومتری اتمیک ایمیژن اندازه گیری گردید . از آزمون ccANOVAبرای آنالیز اطلاعات بدست آمده استفاده شد .
بیشترین یون های آزاد شده در روز هفتم بود . میانگین خوردگی شیمیایی آلیاژهای سوپرکست، مینالوکس، مینالیـا و ویرونیت پس از هفت روز به ترتیب ۱۳۴/۹ ، ۱۵۹/۲ ، ۱۹۷/۲ و ppb 230/2 محاسبه شد . آنالیز آماری نشان دهنده اختلاف معنی دار بین یون های آزاد شده از آلیاژهای مختلف بود . آزادشدن یون از آلیاژهای مورد مطالعه به مدت زمان آزمایش وابسته است . با توجه به اینکه خـوردگی آلیاژهـای مورد بررسی زیر حد استاندارد ) ) ۱۰۰µg/cm 2 بوده است برای ساخت ترمیم های دندانپزشکی ایمن می باشند .