سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین سرمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دان
مریم احتشام زاده – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سهیل سروشیان – مربی بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رحمت حسینی خواه – کارشناس شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان کرمان

چکیده:

این تحقیق، تاثیر عملیات حرارتی آنیل، روی خواص مغناطیسی آلیاژCu-10Niریختگی، تولیدی شرکت صنایع مس شهید باهنرکرمان بررسی شد و رفتار خوردگی آلیاژهای مغناطیسی شده و غیرمغناطیسی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای Cu-10Ni مغناطیسی و غیر مغناطیسی از تکنیک پلاریزاسیون خطی پتانسیودینامیک و طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیایی EIS) استفاده شد. دو آلیاژ B و A که به ترتیب با دو روش ریختهگری نیمهپیوسته و قالب فلزی با ترکیبهای A = Cu 87.91% – Ni 9.72% – Fe 1.46% – Mn 0.75% – Zn 0.12% B = Cu 88.02% – Ni 9.77% – Fe 1.4% – Mn 0.61% – Zn 0.16% تولید شدند، مورد استفاده قرار گرفت. هر دو آلیاژ با عملیات حرارتی آنیل مغناطیسی شدند. مقاومت به خوردگی آلیاژهای مغناطیسی شده نسبت به آلیاژهای غیرمغناطیسی کمتر بود. مغناطیسی شدن آلیاژ های B و A باعث کاهش مقاومت به خوردگی آنها شد. این کاهش در مقاومت به خوردگی در اثر فرآیند عملیات حرارتی آنیل بود