سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهرخ آهنگرانی – دانشجوی دکتری، عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دانشک
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پرههای ردیف اول توربین های گازی به جهت شرایط ویژه بکارگیری آن هـا، تحـت تـأثیر عوامـل مختلفـی نظیـر خوردگی داغ، اکسیداسیون، سایش، برخورد ذرات خارجی و غیره، تخریب می گـردد و بـه جهـت کـاهش عمـر کاری آنها، راندمان توربین کـاهش یافتـه ودر نهایـت موجـب هز ینـه هـای سـنگینی جهـت تعمیـرات دوره ای و جایگزینی پرههای جدید می شود . در این خصوص به نظر می رسد بهترین روش جهت جلو گیری از خـوردگی و اکسیداسیون، استفاده از پوشش های محافظ باشد . امروزه پوشش ها جزء جدایی ناپذیر قطعات تـوربین شـده انـد و استفاده از آن ها نه تنها به دلیل افزایش خو ردگی عمر مفید قطعه را افزایش مید هد بلکه مـی توانـد موجـب بهبـود راندمان توربین گردد . در توربینگازی مدل TG20 مورد تحقیق در یکی از نیروگاه های کـشور ، علـت تخریـب پوششهای موجود در پره های متحرک ردیف اول آن واحد، از روش های میکروسکوپ نـوری و میکروسـکو پ الکترونــی روبــشی ) ) SEM ، آنــالیز بــه روش هــای EDX ، و مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت مکانیزمهای خوردگی حاکم در تخریب آنها شناسایی گردید .