سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش فتاح الحسینی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعت چی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – استادیار ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درایـــن پـــژوهش خـــوردگی فـــولاد کربنـــی ســـاده در محـــیط حـــاوی SRB توســـط روش نـــویز الکتروشــیمیایی در مــدت ۷ مــاه مــورد بررســی قــرار گرفــت . تغییــرات پتانســیل مــدار بــاز و جریــان در دامنــه زمــانی در فواصــل زمــانی ۱ ماهــه، انــدازه گیــری وبــا آنــالیز در دامنــه فرکانســی توســط روش مــاکزیمم انتروپــی، منحنــی هــای PSD حاصــل شــد . درتمــامی منحنــی هــای PSD مربــوط بــه نمونــه هــای غوطــه ور در محــیط حــاوی SRB ، شــیب ناحیــه roll-off معــادل ۲ ‐ بــود . وهمچنــین نتــایج نشــان داد کــه خــوردگی بوجــود آمــده روی ســطح نمونــه هــا از نــوع حفــره ای مــی باشــدکه در مــاه دوم، شــروع حفــره دار شــدن ودر مــاه چهــارم، پــنجم و ششــم انتشــار حفــره هــا رخ داده اســت . نتــایج حاصــل از
روش امپــدانس متنــاوب منحنــی واربــورگ را نشــان داده اســت وکــم بــودن نــرخ خــوردگی را مربــوط بــه فــیلم پاســیو مــی دانــد . همچنــین شناســایی ماکیناوایــت در پایــان مــاه ششــم وهفــتم و منگنوکلســیت در پایــان مــاه هفــتم بــه کمــک تکنیــک پــراش پرتــو ایکــس نشــان دهنــده خــوردگی میکروبــی در محیط است .