سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسین فتحی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
آرش حنیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از عوامل مهم در تعیین میزان سازگاری زیستی بیومواد، مقاومت به خوردگی آن ماده است . ارزیابی آزمایشگاهی رفتار خوردگی در شرایط شبیه سازی شده بدن می تواند پیش گویی مناسبی برای سازگاری زیستی آن ها، هنگام کاربرد در بدن ارائه نماید . در پژوهش حاضر سعی شد تا رفتار خوردگی و سازگاری زیستی کاشتنی های فلزی با پوشش آلومینا – تیتانیا ارزیابی و با رفتار خوردگی زیرلایه بدون پوشش مقایسه شود . فولاد زنگ نزن ۶۱۳ ال و تیتانیوم خالص تجارتی به عنوان زیرلایه انتخاب شد و پوشش آلومینا – تیتانیا با روش پاشش شعله ای بر روی آنها پوشش داده شد . از تکنیک های پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مشخصه یابی و ارزیابی پوشش ها و زیرلایه استفاده شد . رفتار خوردگی نمونه ها با اجرای آزمون های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در دو نوع محیط فیزیولوژیکی و در دمای ۳۷درجه سانتی گراد انجام شد . نتایج حاکی از تاثیر مثبت پوشش های اعمالی بر روی رفتار خوردگی زیرلایه تیتانیومی و کاهش چگالی جریان خوردگی آن داشت . ولی در مورد زیرلایه فولاد زنگ نزن رفتاری غیرعادی مشاهده گردید و چگالی جریان خوردگی نسبت به حالت بدون پوشش افزایش یافت . دلیل این امر را می توان عدم یکنواختی ضخامت پوشش اعمالی بر روی نقاط مختلف زیرلایه، تخلخل های موجود در پوشش و جلوگیری از تشکیل لایه روئین و در نتیجه، ایجاد مناطق عاری از پوشش و یا دارای پوشش ضعیف بر روی سطح دانست که خوردگی زیرلایه را تشدید می کند .