سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شکراله حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کیوان رئیسی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق پوشش نانوکریستالی آلیاژی دوتایی Ni/Co از حمام واتز دردووضعیت بدون ساخارین و حاوی ۱g/lit ساخارین توسط جریان مستقیم برروی زمینه فولاد ساده کربنی ایجاد شد پوششدهی درچگالی جریانهای ۱۰۴ و ۱۲mA/cm2 انجام شد با استفاده از آزمون تفرق اشعه ایکس ضرایب بافت نمونه ها محاسبه شد همچنین با استفاده از قانون شرر اندازه دانه ها نیز محاسبه گردید. از آزمون پلاریزاسیون تافل و پلاریزاسیون سیکلی برای بررسی رفتار خوردگی این پوشش در محیط ۳/۵% وزنی کلرید سدیم استفاده شد نتایج ازمایشات نشان میدهد که افزودن ساخارین به حمام پوشش دهی موجب کاهش اندازه دانه ها و کاهش شدت بافت حاصل در پوشش می شود درغیاب ساخارین بافت به صورت تک جزئی شامل صفحه ۳۱۱ است که با افزایش چگالی جریان ۱۰۴mA/cm از ۳۱۱ به ۲۰۰ تغییر می یابد. نتایج آزمایشات خوردگی نشان داد این تغییر چگالی جریان ودرنتیجه تغییر بافت موجب بهبود مقاومت به خوردگی پوشش نانوکریستالی Ni/Co شد