سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شکرالله حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پوشش نانوکریستالی آلیاژی دوتایی Ni/Co از حمام واتز در دو وضعیت بدون ساخارین و حاوی ۱g/lit ساخارین توسط جریان مستقیم بر روی زمینه فولاد ساده کربنی ایجاد شد. پوشش دهی در چگالی جریان های ۱۰۴ و mA/cm² ۱۲ انجام شد. با استفاده از آزمون تفرق اشعه ایکس، ضرایب بافت نمونه ها محاسبه شد، همچنین با استفاده از قانون شرر اندازه دانه ها نیز محاسبه گردید. از آزمون پلاریزاسیون تافل و پلاریزاسیون سیکلی برای بررسی رفتار خوردگی این پوشش در محیط ۳/۵% وزنی کلرید سدیم استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان می دهند که افزودن ساخارین به حمام پوشش دهی موجب کاهش اندازه دانه ها و کاهش شدت بافت حاصل در پوشش می شود. در غیاب ساخارین بافت به صورت تک جزئی شامل صفحه {۳۱۱} است که با افزایش چگالی جریان (۱۰۴ mA/cm²) از {۳۱۱} به {۲۰۰} تغییر می یابد. نتایج آزمایشات خوردگی نشان داد که این تغییر چگالی جریان و در نتیجه تغییر بافت موجب بهبود مقاومت به خوردگی پوشش نانوکریستالی Ni/Co شد. در حضور ساخارین و در چگالی جریان (۱۲ mA/cm²) یک بافت ضعیف مشاهده شد که عمدتا شامل صفحه {۳۱۱} است و با افزایش چگالی جریان به ۱۰۴ mA/cm² تغییری در آن مشاهده نشد. این مطلب با عدم تغییر سرعت خوردگی تصدیق شد.