سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدرضا حسینی زیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اکبر ضیائی موید – دانشیاردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رفتار دمای بالای آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V ELI با ساختار هم محور پرداخته شده است. بدین منظور آزمایش کشش داغ در محدوده دمایی ۱۰۵۰-۸۰۰ درجه سانتیگراد و سرعت کرنش هایS-11-4-10*17/4 انجام شده است. با استفاده از تنش سیلان به صورت تابعی از دما و سرعت کرنش، نقشه فرآیند این آلیاژ رسم گردید. این نقشه شامل یک ناحیه سوپر پلاستیسیته در منطقه β – α می باشد. حداکثر بازده اتلاف انرژی در دمایی نزدیک به ۹۰۰ درجه سانتی گراد و سرعت کرنش اولیه S-14-10*17/4 رخ می دهد. با تحلیل کینتیکی که با استفاده از دو مدل Ashbyو Schock انجام شد، می توان نتیجه گیری نمودکه تغییر شکل گرم این آلیاژ در این محدوده دمایی و سرعت کرنش، تنها از یک مکانیزم تبعیت نمی نماید و در سرعت کرنش های پایین تغییر شکل گرم بیشتر تحت تأثیر مکانیزم نفوذ و در سرعت کرنش های بالاتر تأثیر تنش بیشتر نمایان می شود. به عبارت دیگر به هنگام تغییر شکل گرم آلیاژ Ti-6Al-4V، مکانیزم های سیلان حرارتی- تنشی فعال می باشد