سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم زنگنه مدار – استادیار مجتمع مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشید مهدوی – محقق ارشد مجتمع مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا شاطری – کارشناس ارشد مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر نمونه هائی از فولاد کم آلیاژ با ترکیب اسمی۱Cr-١Mn-١Si-٢Ni تهیه شده و پساز فرایند شکل دهی گرم و عملیات همگن سازی، به همراه نمونه مشابه خارجی، تحت بررسی های دیلاتومتری وسختی سنجی قرار گرفتند. در آزمونهای دیلاتومتری، دمای آستنیته ۹۰۰درجه سانتی گراد و سرعتهای سرمایش ۳-۰/۰۳C/s اختیار شد از این طریق دماهای Ac1 و Ac3 و دماهای استحاله فریت-پرلیتی، بینیتی و مارتنزیتی استخراج و با استفاده از آنها، منحنیCCTفولاد ترسیم گردید. نتایج بررسی ها حاکی از سازگاری بسیارخوب مقادیر دماهای مربوط به استحاله های فازی با مقادیر حاصل از روابط ارائه شده توسط دیگرانمیباشند. نتایج همچنین نشان می دهند که طی سرمایش پیوسته (در محدوده نرخ۰/۱-۰/۰۵oC/s حصولساختار عمدتًا بینیتی در فولاد امکان پذیر است.