سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود حسنلوراد – دانشجوی دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت
حسین صالح زاده – استادیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

اسکله بلوکی وزنی بندر پتروش یمی پارس ازجمله اسکه های وزنی بزرگی است که در دنیا در حال ساخت است . این اسکله ها از نظر رفتار د ینامیکی، با توجه به بلوکی بودن و وزن ز یاد آنها دارای رفتار پیچیده ای هستند. تاریخچه بررسی پایداری اسکله وزنی مزبور قبلا نشان داد ه است که براساس تحل یلهای حد ی، ضریب اطمینان پایداری کلی و ظرفیت باربر ی مقدار کمی بوده و نتا یج مدل سازیهای دینامیکی جهت تخمین میزان تغییر شکلها ی ماندگار بعداز زلزله که توسط نرم افزار PLAXIS انجام شده بود نیاز به بررسی بیش تری را اقتضا می کرد . از طرف د یگر به دلیل اهمیت جدا بودن بلو کهای سنگین بتنی از یکدیگر و لذا پیچیده تر شدن مسئله لازم بود تحلیلهای دینامیکی بیش تری انجام شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار FLAC به روش تفاضلهای محدود، موضوع بررسی شده و رفتار د ینامیکی کامل اسکله مذکور با در نظر گرفتن شرا یط خاص ژئوتکنیکی محل مدل سازی گردید. در طی تحلیل اسکله تغییر شکلها ی ماندگار بعد از زلزله، مکان یزم شکست و نحوه گسیختگی، امکان سرخوردگی بلوکها بر رو ی یکدیگر برا ی چهار زلزله مختلف (ناغان، طبس، منجیل ا یران و چی چی تا یوان) مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از ا ین شبیه سازی از نظر نحوه حرکت و گسیختگی اسکله و مقدار تغییر شکلها ی ماندگار بعد از زلزله، سازگاری خوب ی با تحلیلهای انجام شده توسط نرم افزار PLAXIS و تحلیلهای شبه استاتیکی داشت در نهایت نتایج پیش بینی می کند که سازه مزبور در برابر زمین لرزه هایی با سابقه در ایران پایداری کافی خواهد داشت.