سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رشیدی میبدی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
اردشیر کرمی محمدی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
فیروز بختیاری نژاد – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله رفتار دینامیکی محور صلب قرار گرفته بر روی یاتاقان گازی غیر مدور دو لب مورد مطالعه قرار می‌ گیرد. به دلیل غیرخطی بودن معادله رینولدز در حالت دینامیکی، روش عددی اجزاء محدود جهت دستیابی به متغیر فشار به کار گرفته می شود. شرایط اولیه در حالت دینامیکی را موقعیت تعادلی محور در حالت استاتیکی و پروفیل فشار مربوطه بین محور و یاتاقان تعیین می کند. به منظور دستیابی به متغیر فشار در حالت استاتیکی نیز از روش عددی اجزاء محدود استفاده می شود. از روش رانگ-کاتا به منظور حل همزمان معادلات حرکت محور در حالت دینامیکی و رینولدز استفاده می شود تا موقعیت، سرعت و شتاب محور را در هر لحظه زمانی به دست آورد. به منظور شناسایی رفتار سیستم از ابزارهایی نظیر مدار دینامیکی، نگاشت پوانکاره، طیف توانی و دیاگرام دوشاخگی استفاده می شود. نتایج، وقوع رفتارهای مختلف و پیچیده که شامل بازگشت به نقطه تعادل استاتیکی، رفتار پریودیکی، رفتار 2T- پریودیکی و برخورد بین محور و یاتاقان می باشند را با در نظر گرفتن عدد یاتاقان به عنوان پارامتر کنترلی سیستم، نشان می دهند. بنابراین، با انتخاب مناسب پارامتر کنترلی سیستم، می توان از وقوع رفتارهای نامناسب جلوگیری کرد.