سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار گروه عمران، دانشگاه سمنان، پژوهشگر فوق دکتری سازه، دانشگاه
سیدعلیرضا کابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه ساختمان های پانلی در صنعت ساختمان از جایگاه ویژه ای برخوردار گردیده اند و با توجه به سبک بودن و سهولت اجرا، همچنین سرعت بالای نصب و صرفه جویی در مصرف انرژی ] ۱[ و ] ۲[، انتظار می رود بصورت نسبتاً گسترده ای در صنعت ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، عدم شناخت کامل از رفتار این سیستم در هنگام زلزله و فقدان استانداردهای فنیاجرائی این سیستم، مانع کاربرد و استفاده از آن در ساختمان های بلند گردیده است] ۳[. همچنین بررسی رفتار لرزه ای این پانل ها همراه با قاب )اثر ترکیبی قاب و پانل( نیازمند بررسیهای گسترده ای
است. در برآورد نیازهای لرزه ای سازه در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی ، توزیع نیروهای جانبی متناسب با شکل مود اول الاستیک سازه در نظر گرفته می شود. اما بررسی عملکرد واقعی ساختمان در هنگام زلزله نیازمند انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی است تا ضمن تعیین تغییر مکانهای بیشینه، نیروهای واقعی ایجاد شده در قاب و پانل در اثرزمین لرزه ، مشخص گردد. در این مقاله، با استفاده از نرم افزارANSYS و نتایج تحلیل قاب یک طبقه فولادی پر شدهبا پانل و مقایسه آن با نتایج موجود، مربوط به مدل آزمایشگاهی، ضمن تعیین مشخصات المانهای مورد نظر برای مدلسازی قاب و پانل، قاب های ۳، ۵و۱۰طبقه تحت رکورد السنترو، طبس و ناغان مورد تحلیل قرار گرفته و در خاتمهاستفاده از یک دهانه پانل برای بهبود رفتار لرزه ای سازه های تحلیل شده مناسب ارزیابی شده است.