سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضا حسینی – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سمیه نوری – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

نیاز روز افزون بشر به منابع انرژی و محدود بودن آن در خشکی، سبب توجه به نفت و گاز فراساحلی و در نتیجه گسترش احداث سکوهای فراساحل گردیده است. در این تحقیق پاسخ دینامیکی غیرخطی سکوی SPD 1 (واقع در آبهای خلیج فارس) تحت اثر توام بارهای موج زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مدلسازی اندرکنش خاک و شمع ها از مدل طول شمع معادل استفاده شده و سازه توسط روش المان محدود مدل گردیده است. آنالیزهای مدل تحت مولفه های طولی زلزله و موج در دو حالت همراستا و غیرهمراستا صورت گرفته است. نتایج حاصل از آ الیز بیانگر افزایش پاسخ سازه تحت اثر موج و زلزله به صورت غیر همراستا است.