سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیاض رحیم زاده – دانشیار دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سامان باقری کلجاهی – کارشناس ارشد زلزله، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تجربة زلزله های گذشته و بررسی آسیب های وارده به مخازن طی آنها، اطلاعات ارزنده ای در اختیار محققین قرار داده است . از جمله نتایج بدست آمده از عملکرد مخازن طی زلزله های گذشته این است که اثرات ناشی از اندرکنش جدارة انعطاف پذیر مخزن با سیال داخل آن موجب افزایش اکثر پارامترهای پاسخ لرزه ای مخزن می شود . اینگونه یافته ها باعث شده است مدلهای اولیة مورد استفاده برای تحلیل دینامیکی مخازن حاوی مایعات که بر مبنای صلب بودن جداره و صرفنظر کردن از اثرات امواج سطحی و سای ر فرضهای ساده کننده بود، به تدریج اصلاح شوند . در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود، رفتار دینامیکی مخازن رو زمینی انعطاف پذیر برحسب مشخصات مختلف جدارة مخزن، سیال درون آن و رکورد زلزلة ورودی مطالعه گردیده است . برای این منظور محیط های سازه و سیال بوسیلة المانهایی با درجات آزادی تغییرمکان مدل شده، اندرکنش بین سازه وسیال بوسیلة معادلات قیدی برآورده شد .در مدلسازی سه بعدی از مشخصات یکی ازمخازن استوانه ای شکل ذخیرة مواد نفتی موجود استفاده گردید و سیال درون مخزن، تراکم پذیر و ویسکوز در نظر گرفته شد . براساس نتایج حاصل، مشخصات دینامیکی مخزن نظیر سختی جداره تأثیر قابل ملاحظه ای بر مودهای ارتعاشی درگیر جدارة مخزن دارد ولی به دلیل فرکانس پایین مودهای نوسانی سطح آزاد مایع، درگیری بین این مودها و مودهای ارتعاشی جدارة مخزن قابل اغماض است .همچنین ملاحظه شد که ارتفاع امواج سطحی بشدت از محتوای فرکانسی رکوردهای زلزلة ورودی متأثر بوده، به مشخصات ارتعاشی بدنة مخزن حساس نمی باشد.