سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد رضایی – کارشناس ارشد خاک و پی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از عوامل اصلی در طراحی و اجرای ایمن پی شناخت کیفی و کمی پی شامل نشست و دوران و محدودیت های ایجاد شده می باشد. مدل های آزمایشی و تحلیلی بسیاری جهت تخمین میزان ظرفیت باربری و نشست پی ارائه شده است ، اما شکل حرکت پی و اثرات محدود کنند ه های حرکتی پی در این روا بط در نظر گرفته نشده است . در این مقالهساخت یک مدل عددی به وسیله نرم افزار "FLAC 2D" جهت مطالعه این شرایط تشریح شده است. تاثیرات خروج از مرکزیت بار بر رفتار پی در سه حالت پی آزاد، پی مقید شده در برابر لغزش و پی مقید شده در برابر لغزش و دوران بررسی شده است، که این درجات آزادی می تواند شرایط اجرایی حاکم بر پی ماشین آلات، پی نواری مقید شده بوسیله کلاف و پی نواری مقید شده بوسیله باسکول را ایجاد کند.