سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب شاه نظری – استادیار دانشکده عمران، گرایش خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
بهنام قصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
محمدرضا امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

شیبهای خاکی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در مسائل مربوط به مکانیک خاک می باشند که به دلیل شکل ظاهری خود بخصوص در هنگام وقوع زلزله، مستعد خرابی می باشند. در حالت کلی شیبهای خاکی در هنگام وقوع زمین لرزه مستعد برای تخریب و گسیختگی می باشند که در نتیجه آن تاسیسات و امکاناتی که بر روی شیبها و یا در پای شیبها ساخته شده اند درچار خسارات زیادی شده و چه بسا باعث تقلفات انسانی نیز گردد. برای جلوگیری از وقوع این حوادث در هنگام زمین لرزه، بایستی شیبهای خاکی برای چنین حالاتی مورد بررسی رفتاری قرار گرفته و مدلسازی آزمایشگاهی نیر صورت پذیرد. همچنین پایداری آن در مقابل گسیختگی و سایر خطرات نیز باید تاییر گردد. در این تحقیق سعی شده است که رفتار شیبهای خاکی ساخته شده در دستگاه میرلرزه دستی با زوایای مختلف، تحت اثر بارهای دینامیکی مختلف اعمال شده بررسی و نتایج آن استخراج گردد تا با بررسی نتایج گرفته شده از مدلسازی شیب، بتوان درک مناسبی از رفتار شیب خاکی در حالت دینامیکی بدست آورد.