سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استادیار گروه مهندسی عمران, دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
علی نخودچی – کارشناس ارشد خاک وپی, دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله به کمک روش المانهای محدود و با استفاده از نرم افزار Plaxis رفتار دیوار حائل و خاک اطراف آن تحت اثر بارهارمونیک بررسی شده است. بدین منظور برای دیوار حائل رفتار بصورت الاستیک و برای خاک مدل الاستو پلاستیک موهر- کولمب در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه اندرکنش خاک و دیوار اثر مهمی بر رفتار دیوار بویژه رفتار یک دیوار انعطاف پذیر دارد جهت اعمال این اثر, جدا شدگی و لغزش خاک نسبت به دیوار توسط المانهای Interface مدلسازی شده و برای رفتار خمشی دیوار از المانهایBeam استفاده گردیده است. مرزهای جاذب انرژی نیز در طرفین توده خاک به منظور ارضاء شرایط جذب انرژی ناشی از امواج فشاری و برشی در مدل بکار گرفته شده اند. تحلیل در حوزه زمان و بکمک انتگرالگیری مستقیم معادلات با استفاده از روش نیومارک انجام می گیرد. در این تحقیق تاثیر پارامترهای هندسی, سختی دیوار, سختی خاک اطراف, میرائی خاک و نیز پارامترهای بار گذاری نظیر دامنه ها و فرکانسهای مختلف بر پاسخ دیوار مورد ارزیابی واقع و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شده ومورد بحث و بررسی قرار میگیرند.