سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کرابی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حمیدرضا قریشی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
غلامرضا بخشنده – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هدف در این مقاله نحوۀ بررسی و شناخت رفتار رئولوژیکی یک آمیزۀ لاستیکی است. برای این منظور ابتدا آمیزۀ لاستیکی با فرمولاسیون ترد تایر تهیه و رفتار رئولوژیکی آن با استفاده از رئومتر با دو صفحۀ موازی تحت مطالعه قرار گرفت. آزمایشات رئومتری انجام شده عبارتند از تعیین ناحیۀ پایدارو ایمن جهت اندازهگیری پارامترها، توسط آزمون زمان سنجی،(Time Sweep Test) -1 -2 تعیین تنش بحرانی جهتمشخص نمودن وتمایز دادن ناحیۀ خطی ویسکوالاستیک از ناحیۀ غیرخطی،توسط آزمون تنش سنجی(Stress SweepTest) و ۳- اندازهگیریپارامترهای رئولوژیکی توسط آزمون فرکانس سنجی(Frequency Sweep Test) نهایتا با استفاده از مقادیر رئولوژیکی اندازهگیری شده و . فرض تابعیت رفتارویسکوالاستیک مذاب از مدل ماکسول،زمان آسایش(Relaxation time)و شاخص ویسکوزیته محاسبه شد و مشخصگردید که با افزایش دما و نیز افزایش فرکانس شاخص ویسکوزیته و زمان آسایش روند کاهشی را نشان میدهند.