سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مجید واثقی – استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه صنعتی همدان
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
Hyoung seop kim – Professor in Department of Materials Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology

چکیده:
امروزه آلیاژهایAl-Mg-Si به عنوان آلیاژهایی که دارای استحکام متوسط و ویژگ یهای دیگر نظیر جوش پذیری،مقاومت به خوردگی و ترک دار شدن تحت تنش هستند موارد مصرف زیادی پیدا کرده اند. در این پژوهش به منظورمطالعه رفتار رسوب گذاری آلیاژ نانوساختار ۶۰۶۱ آلومینیم، نمونه های محلول سازی شده در دماهای مختلف در قالبECAP به تعداد چهار پاس در مسیر (روتBc اکسترود و خواص فیزیکی نمون ههای بدست آمده بوسیله گرماسنجی روبشی تفاضلیDSC)و میکروسک پ الکترونی روبشیTEM) مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی های میکرو سک پ الکترونی روبشی نشان داد که با انجام تغییرشکل مومسان شدید، توزیع تصادفی و کسر حجمی بالای رسوباتی کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر درون دانه ها وجود دارد. نتایج گرماسنجی روبشی تفاضلی نیز نشان دادند که انرژی فعالسازی استحاله رسوب گذاری در آلیاژ ۶۰۶۱ ، در دماهای ۱۵۰ و ۲۰۰ افزایش شدیدی می یابد که ناشی از تخلیه زمینه از عناصر محلول به دلیل وقوع بهینه پدیده پیری دینامیکی است