سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رفیعی نیا – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید میرزاده – استاد دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید موبدی – عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه سامانه های نوین
احمد جمشیدی – عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه سامانه های نوین

چکیده:

دستیابی به روش آنالیز د قیق برای داروی آزاد شده از سیستم های رهایش دارویی یکی از ضروریات طراحی چنینسیستمهایی به شمار می رود. برای طراحی سامانه دارورسانی قابل تزریق که در محل تشکیلمی گردد، از پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک -کو-گلیکولیک اسید استفاده می گردد . از آنجاییکه محیط رهایشدارو محیطی پیچیده و حاوی انواع مواد حاصل از تخریب پلیمر، دارو، حلال و مواد افزودنی است بنابراین در این پژوهشروشی دق یق با صحت و دقت مناسب برای آنالیز دارو بتامتازون استات سدیم ارایه می گردد بطوریکه این روش مانع ازتداخل دیگر اجزاء در تعیین درصد دقیق داروی آزادشده، می گردد.