سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمن سیفی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی گروه مکانیک
سعید داود آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق به کمک نرم ا فزار FRANC 2D تغییرات ضریب تمرکز تنش مربوط به نوک ترک، در صفحه ای سوراخ دار با ترک مرزی تحت بار کششی، مورد بررسی قرار گرفته است همچنین تاثیر هندسه و موقعیت سوراخ و ابعاد ورق بر ضرایب تمرکز تنش (KI-KII) در مود خالص و ترکیبی به دقت مورد تحلیل قرار گرفته است با آگاهی از تغییرات ضرایب تمر کز تنش در نوک ترک، الگویی مناسب جهت پیش بینی مسیر رشد ترک در نزدیکی سوراخ پیشنهاد شده است این تحقیق رهیافت جدیدی در زمینه کنترل و مهار رشد ترک در سازه هایی باترک مرزی که تحت بار کششی قرار دارند می باشد. نرم افزار FRANC 2D از جمله نرم افزارهایی است که به کمک روشهای عددی مسائل تحلیل تنش را تحت بارگذاری های مختلف، با دقت بسیار خوبی مورد تحلیل قرار می دهد.