سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا صالحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اصفهانی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دورپیچ نمودن ستون های بتنی با مواد مرکب FRP از جمله روش های نوین ترمیم و مقاوم سازی این اعضا محسوب می شود . رابطه های تحلیل ی موجود برای محاسبه و تخمین مشخصه های باربری ستون ها ی تقویت شده با این روش غالباً با انجام آزمایش بر روی نمونه هایی با مقطع مدور و تحت اثر نیروی فشاری محوری به دست آمده اند ، در حالی که بسیاری از ستون های نیازمند ترمیم مقطعی چهارگوشه دارند و تحت اثر اندرکنش بار فشاری و لنگر خمشی قرار می گیرند . در این مقاله ، نتایج مطالعه ای آزمایشگاهی پیرامون ظرفیت باربری ستون های دورپیچ شده با مواد CFRPارائه می گردد . نمونه های آزمایش گاهی شامل ۶ستون دورپیچ شده به طول ۷۰ سانتیمتر و با مقطعی مربعی شکل به ضلع ۲۰ سانتیمتر هستند که در برون محوری های مختلف تحت اثر بار فشاری قرار می گیرند . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تاثیر فزایند? محصورشدن نمونه ستون ها با افزایش برون محوری بار فشاری و لنگر خمشی وارد بر مقطع، کاهش می یابد.