سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نیکو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
توران نیکو – دانشگاه شهید باهنر کرمان- کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری
محمد نیکو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

سازه سدهای اولیه با اطلاعات هیدرولیکی بسیار محدود طراحی و ساخته می شدند. مثل بسیاری از سرریزها که درمقایسه با حداکثر سطوح احتمالی طغیان ، کوچکتر از اندازه معمول ساخته می شدند.فشار بالابر و حفره سازی بالای سرریز تحت تاثیر شرایط طغیان می باشند که این موضوع همواره مشکل ساز بودهاست. از لحاظ تاریخی مدل های فیزیکی اندازه گیری شده در آزمایشگاه های هیدرولیک برای مطالعه این رفتارها به وجود آمدند اما گران و وقت گیر بودند که مشکلات زیادی در رابطه با تاثیرات مقیاس گرفتن به وجود می آورد.امروزه با پیشرفت فن آوری کامپیوتری و کدهای محاسبه ای و کارآمدتر دینامیک سیالات، در رفتار سازه های هیدرولیکی باعث افزایش دقت و کاهش هزینه شده است. مدل CFDرفتار سرریز را تحت سطوح دو بعدی و سه بعدی افزایش طغیان توصیف می کند با استفاده از مدل. CFDمی توان: معادلات Navier _ Stokesرا در سه بعد حل کرد. معادلات اندازه حرکت را مورد بررسی قرار داد. فشار را برای حل معادله پیوستگی تنظیم کرد که در نهایت با استفاده از مدل. CFD می توان توزیع فشار را در طول سرریز مورد بررسی قرار داد و به نتایج مهمی دسترسی پیدا کرد.