سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جابر نشاطی – کارشناس پژوهشگاه صنعت نفت، واحد خوردگی فلزات
محمدرضا فردی – کارشناس پژوهشگاه صنعت نفت، واحد خوردگی فلزات

چکیده:

در این مقاله رفتار خازنی سه نوع پوشش در محیط ۰٫۵M NaCl در دمای ۲۵ o C بمدت ٩٠ روز با استفاده از تکنیک اسپکتروسکوپی ام پدانس مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین تغییرات ثابت
دی الکتریک و میزان نفوذ آب همراه با یون ها و مکانیسم های مربوطه بحث شده است . نتایج نشان داد با بررسی تغییرات ظرفیت خازنی و ثابت دی الکتریک و درصد نفوذ آب به پوشش نسبت به زمان می توان مقاومت و پایداری پوشش ها را مورد مقایسه قرار داد و رفتار الکتروشیمیائی سطح فلز و پوشش را بررسی نمود . نفوذ الکترولیت به پوشش در طول زمان مشخصات دینامیکی سیستم را تغییر می دهد لذا به منظور بررسی هدایت و مقاومت فیلم پوششی وتغییرات حاصل وتطابق جریانهای DC در مقاومت کم با جریانهای AC در مقاومت بالا از مدارهای معادل استفاده شده است .