سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد دارایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

در این تحقیق رفتار یک سکوی خود بالابر تحت اثر بارگذاری ضربه تصادفی کشتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سازه انتخاب شده جهت مطالعه، سکوی خود بالابر ایرانخزر واقع در دریای خزر می باشد که توسط نرم افزار المان محدود ANSYS مدل سازی شده و تحت آنالیز دینامیکی قرار گرفته است. در مدل سازی سکو رفتار غیر خطی هندسی و مصالح سازه در نظر گرفته شده است. جهت تحلیل و بررسی رفتار سکو در اثر ضربه به مهارهای (Brace) افقی، مهارهای مورب و قسمت های مختلف وتر (Chord)، ۷ حالت تصادم شامل LC1 تا LC7 در نظر گرفته شده اند. سناریوهای ضربه در نظر گرفته شده شامل برخورد از عقبه، جلو و پهلوی کشتی می باشد. اثرات پیش بارگذاری های ناشی از وزن سکو و بارهای محیطی موج و جریان قبل از برخورد کشتی در رفتار سازه لحاظ شده اند. نتایج نشان داد که در برخوردکشتی با قسمت های مختلف سکوی خود بالابر، مکانیزم اصلی جاذب انرژی تغییر شکل کلی سکو است و سلامت کلی سکو در طی تصادم حفظ می شود. همچنین اعمال پیش بارگذاری های محیطی در بعضی از حالت های تصادم سبب جاری شدن یا گسیختگی عضو ضربه خورده می شوند.