سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد دارایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

سازه یک سکوی دریایی باید طوری طراحی شده باشد که در اثر ضربه تصادفی، اثرات متعاقب صدمه قابل قبول باشد و انهدام کلی سکو به وجود نیامده و سکو بتواند تا هنگام تعمیر عضو مورد اصابت، پایداری خود را حفظ نموده وخرابی به بقیع اعضای سکو تسری پیدا نکند. در این تقحیق یک سکوی خود بالابر در شرایط آسیب دیده ناشی از ضربه یک کشتی تدارکاتی مدل سازی شده و مورد تحلیل دینامیکی قرار گرفته است. آسیب دیدگی های در نظر گرفته شده، از نتایج تحقیقی که در زمینه برخورد کشتی به سکوی موردمطالعه در این تحقیق صورت گرفت، استخراج شده اند. سکو تحت بارگذاری های ناشی از وزن خود وبارهای محیطی موج و جریان با دوره بازگشت یک ساله، که توسط آیین نامه های مختلف مقرر شده، مورد تحلیل قرار گرفته است و مقادیر تنش حداکثر در سکو و امکان خرابی سکو مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین میزان تنش و تغییر مکان در حالت سالم و آسیب دیده با هم مقایسه شده اند و نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.