سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

گلناز رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
منصور امیدی – استادیار دانشگاه تهران
مصطفی ولی زاده – استاد دانشگاه تبریز
بهرام باغبان – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

استفاده از کروموزمها به منظور طبقه بندی گیاهان و کمک به حل مسائل و مشکلات تاکسونومی حتی کلاسیک می تواند مفید واقع شود. به نژادگر با اطلاعاتی که ازمطالعات سیتوژنتیکی به دست می آورد به راحتی تصمیم می گیرد که دریک برنامه تلافی بین گونه ای از کدام گونه ها استفاده نماید تا نتایج بارور تولید کند ویا اینکه کدام کروموزم گیاه واجد ژن دلخواه است ( ۲).نقش عمومی سیتوژنتیک عبارت است از فراهم کردن اطلاعات کمی روی تاریخچه تکاملی گیاه. بررسی های سیتوژنتیکی و تعیین مشخصات آن قرابت های گونه ای و غیره مطالعات سیتوژنتیکی اطلاعات وسیعی را در مورد ساختار ژنتیکی گیاهان زراعی برای تحقیقات آتی در اصلاح نباتات مفید واقع می گردند وجود اختلاف در شکل و اندازه کروموزمها ونیز رفتار آنها طی مراحل تقسیم میوز می تواند بیانگر وجود اختلافات ژنتیکی باشد ( ۲).مطالعات کاریوتیپی به منظور مقایسه اختلاف موجود بین افراد یک گروه و آشکار شدن سیر تکاملی تغییرات در کروموزمهای تشکیل دهنده ژنوم انجام می گیرد ( ۲)..به منظور بررسی رفتار سیتوژنتیکی ، ویژگیهای کاریوتیپی و ریخت شناسی کروموزومی، کروموزومها مورد مطالعه قرار گرفت و کاریوتیپ استاندارد گونه ها تهیه شد. گزارشهای متفاوت در مورد تعداد کروموزومها در گونه های مختلف جنس مدیکاگو وجود دارد. این اختلاف نظر ها بیشتر به علت عدم تشخیص صحیح نمونه ها و یا شمارش ماهواره های بزرگ به عنوان کروموزومهای جداگانه بوجود آمده است . کلمنت شباهت ظاهری ماهواره های بزرگ به کروموزومها را نشان داده است ( ۳).احتمال دارد که وجود که وجودد B کروموزوم ها نیز باعث چنین اختلاف نظرهایی باشد