سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری – استادیار مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن امینی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

قاب لوله ای ترکیبی است از ستونهائی با فاصله کم و تیرهای عمیق که در تمام محیط پیرامونی ساختمان قراردارد در این قابها پدیده لنگی برش باعث کاهش صلبیت خمشی سازه می گردد. جهت کاهش تغییر مکان جانبی و کاهش پدیده لنگی برش روشهای متعددی ارائه شده است که از آن جمله م ی توان به افزودن کمربند خرپائی به سیستم ترکیبی قاب لوله ای و هسته مرکزی اشاره کرد .کمربند خرپائی در تر کیب با قاب لوله ای و هسته مرکزی همانند یک فنر خمشی در ترکیب با تیر کنسول عمل می کند که سختی آن بستگی به محل قرارگیری کمربند دارد . موقعیت کمربند و همچنین مشخصات عناصر تشکیل دهنده آن تأثیر زیادی در کنترل تغییرمکان جانبی و همچنین تعدیل تنشها در ستونهای تشکیل دهنده قاب لول ه ای دارد . در این مقاله با انجام مطالعات پارا متریک با استفاده از نرم افزار SAP2000 ، چند ساختمان بلند با ارتفاعهای متفاوت مجهز به سیستم قاب لوله ای، هسته مرکزی و کمربند خرپائی مورد بررسی واقع شده اند. با تغییر موقعیت کمربند خرپائی، تاثیر آن بر روی تغییر مکان جانبی و توزیع تنش در ستونهای قاب لوله ای مورد بررسی قرار گرفته وبهترین موقعیت کمربند خرپائی بدست آمده است . سپس با ثابت در نظرگرفتن موقعیت کمربند سطح مقطع اعضای تشکیلدهنده آن به نحوی تغییر داده شده تا بهترین سختی برای کمربند در ترکیب با هسته مرکزی حاصل گردد