سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رقیه جم جاه – مدیر گروه کاتالیست پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدی نکومنش حقیقی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
غلامحسین ظهوری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

پلیمریزاسیون دوغابی اتیلن با استفاده از کاتالیست فوق فعال زیگلر- ناتا بر پایۀ ۲ Mg(OEt) مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر پارامترهای فشار، دما و نسبت مولی کمک کاتالیست به کاتالیست(Al/Ti) بر میزان محصول دهی و وزن مولکولی متوسط ویسکوزیته با استفاده از روش سطح پاسخ(Response Surface) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ه است . از طراحی آزمایشBox-Behnkenبرای توسعۀ مدل های مربوط به این دو پاسخ استفاده شد هاست. برای جلوگیری از ساده انگاری رفتار پیچیدۀ پاسخ ها، آزمایشها در یک پنجرۀ عملیاتی شناخته شده ، طراحی شدند . بر این اساس برای دما، فشار و نسبت۵۰ Al/Ti به ترتیب سه سطح، (۵۰، ۶۰ و ۷۰درجه سانتی گراد) و (۲، ۴ و ۶bar) و نسبت مولی (۸۲، ۱۲۳ و ۱۶۴)در نظر گرفته شد . آنالیز واریانس نتایج بدست آمده نشان داد که ،بهترین پارامتر برای کنترل فعالیت کاتالیست و وزن مولکولی به ترتیب فشار و دما می باشند. بررسی سینتیک واکنش نشان می دهد که ناتوانی سیستم خنک کننده در انتقال حرارت ناشی از پلیمریزاسیون موجب افت فعالیت کاتالیست در انتهای واکنش شده و باعث کاهش وزن مولکولی می گردد . لذا کنترل دمای راکتور بخصوص در ابتدای واکنش از اهمیت بالایی برخوردار است.