سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامیار موقرنژاد – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، دانشکده مهندسی شیمی
مهدی آل احمد – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

روش جدیدی برای پیشبینی انتالپی تبخیر مواد مختلف بر مبنای مقایسه انتالپی با حالت مرجع (نقطه سه گانه) ارائه شده است . در این روش نسبت انتالپی تبخیر به انتالپی تبخیر در نقطه سه گانه بصورت تابع نمایی از دمای مطلق پیشنهاد شده است و ضرایب معادله با استفاده از مقادیر تجربی انتالپی تبخیر برای مواد مختلف بدست آمده اند . این ضرایب سپس بصورت کلی و برحسب ضریب بیمرکزی نظریه حالت متناظر بیان شده اند . مقایسه میان مقادیر محاسبه شده و داده های تجربی که در برپایی رابطه جدید مورد استفاده قرار گرفتند و همچنین داده های تجربی جدیدی که در برپایی معادلات تجربی مورد استفاده قرار نگرفتند ، نشان داد که رابطه جدید در هر دو مورد از دقت بالایی نسبت به روش های مشابه برخوردار است .