سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر کلاگری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عابدینی – دانشجوی دوره دکترای رشته زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

نهشته بوکسیتی کانی شیته در ۱۹ کیلومتری شرق بوکان ، شمال غرب ایران واقع گردیده است. این افق بصورت استراتیفورم در مرز بین سازندهای روته و الیکا قرار دارد. براساس شواهد صحرایی . مطالعات پتروگرافیکی پنج نوع رخساره بوکسیتی در داخل این افق تشخیص داده شده است . بررسی های پتروگرافیکی ، بافت هایی چون نودولار ، پان ایدیومورف – گرانولار ، اوئیدی ، پورفیری دروغین ، بررشی دروغین و ساختارهای سایه فشاری را در این افق نشان می دهد که نشان دهنده تاثیر فشارهای تکتونیکی بر روی ان و ژنز جازای ان می باشد. با توجه به نوع و مقادیر کانی های سازنده افق بوکسیتی ، ۳ رخشاره کانیایی مشخص در کانی شیته تشخیص داده شد که عبارتند از :۱ – کانسنگ آهن رسی بوکسیتی ۲- بوکسیت رسی و ۳- رس بوکسیتی. بر اساس شواهد فیلدی، نمودارهای ژئوشیمیایی و نسبت های عناصر بی تحرک ، سنگهای دیابازی در منطقه متحمل ترین منشاء برای افق بوکسیتی می باشند. محاسبات تغییرات جرم عناصر در واحدهای بوکسیتی کانی شیته ، براساس عنصر ناظر بی تحرک ti نشان می دهند که عناصری از قبیل y /RB/BA/P/K/MN/MG/NA/CA/SI/FE از سیستم هوازده خارج شده اند ولی در عوض عناصری از قبیل la/co/th/u/ni/nb/hf/cr/ce/v/zr/al در سیستم بازماندی تجمع حاصل نموده اند. با توجه به کل نتایج به دست امده به نظر می رسد فاکتورهایی چون پایداری کانیهای میزبان fixation در فازهای نئومورف ، ناهمگنی سنگ مادر و شیمی محلولهای هوازده کننده نقش مهمی در ایجاد این تغییرات و مقادیر عناصر سنگ ساز در تشکیل افق یوکسیتی کانی شیته داشته اند.