سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید افشین محبی نودز – دانشجوی کترشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از روش المان محدود، فرمول¬بندی جدیدی جهت تحلیل غیرخطی هندسی تیرهای خمیده ارائه گردیده که در این فرمول¬بندی تابع شکل برای انحنا بجای تغییرمکانها معرفی شده است. بدین منظور روابطکرنش¬- تغییرمکان مرتبه دوم المان تیر خمیده در دستگاه مختصات قطبی نوشته شده و با داشتن روابط تنش-کرنشو معادلات تعادل، روابط کرنش- انحنا حاصل گردیده است. با جانشینی روابط فوق در روابط کرنش- تغییرمکان معادلات دیفرانسیلی¬که مقادیرتغییرمکان را برحسب انحناها بیان می¬دارد، حاصل گردیده¬است. با در نظرگرفتن سه انحنا گرهی، تابع شکلی از درجه دوم برای انحنا تعریف شده و با استفاده از آن مقادیر تغییرشکل¬ها برحسب انحناهای¬گرهی بیان گردیده. بدنبال آن ماتریس انتقالی ارائه ¬شده¬که انحناهای¬گرهی را به تغییرشکل¬های گرهی مرتبط می¬سازد. سپس انرژی المان خمیده بصورت تابعی از انحنا بیان و با کمینه¬سازی آن، روابط نیرو- تغییرشکل در دستگاه محورهای مختصات محلی حاصل آمده،که دارای دو محور مختصات مستقل در دو انتهای قوس است. با معرفی یک ماتریس تبدیل محورهای مختصات رابطهنیرو- تغییرشکل از دستگاه محلی به سراسری انتقال و ماتریس سختی سازه قابل سوار کردن است با استفاده از فرمولبندی ارائه شده چند تیر خمیده با قوسهایی از دایره مدلسازی، وکارایی و دقت روش نشان داده شده است.