سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحمید هاشمی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده:

مقاطع فولادی پرشده با بتن به دلیل عملکرد مناسب در برابر بارهای لرزه ای و اقتصادی بودنشان دامنه کاربرد فراوانی را در سازه های مهندسی عمران به خود اختصاص داده اند.در این تحقیق ابتدا به صورت تحلیلی ، رفتار ستونهای مختلط بر اساس برخی تحقیقا ت تئوری و آزمایشات از قبل انجام شده بررسی شده، سپس به بررسی رفتار غیر خطی مدل سه بعدی مقاطع فولادی جدار نازک پر شده با بتن توسط روش اجزاء محدود پرداخته و با مقایسه نتایج حاصله از روش اجزاء محدود با نتایج تحقیقات آزمایشگاهی، مدل اجزاء محدود کالیبره گردیده است . پس از اطمینان از صحت عملکرد مدل اجزاء محدود، از آن برای بررسی نمونه هایی که از آنها مدل مقایسه شده تا LRFD آزمایشگاهی انجام نشده استفاده گردیده است . نتایج حاصل ازتحلیل با نتایج حاصل از روش طرح عملکرد این روش مشخص گردد.با توجه به کاربرد روزافزون مص الح با مقاومت بالا در طراحی و اجرای سازه ها، اثرات افزایش مقاومت فولاد و بتن وتغییرات ضخامت جداره فولادی در عملکرداین ستونها مورد بررسی قرار گرفته است.در مدل نمودن ستون از المان مکعبی برای هسته بتنی، المان پوسته برای پروفیل فولادی و همچنین از المان تماس ی بین هسته و پوسته برای در نظر گرفتن پیوستگی بین فولاد و بتن استفاده شده است . همچنین برای در نظر گرفتن خواص غیرخطی از مدل سخت شوندگی سینماتیکی در آنالیز استفاده گردیده است