سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان قربی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود سلطانی محمدی – استادیار گروه زلزله دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در سالهای اخیر بهسازی سازه های بتنی بوسیله ورقهای Fiber Reinforced Polymer (FRP) با توجه به مزیت های آن از جمله نسبت بالای مقاومت به وزن و سهولت حمل و نصب مورد توجه مهندسین و جوامع غلمی قرار گرفته است. محصور نمودن نواحی بحرانی المانهای تیر و ستونی سازه، افزایش شکل پذیری و مقاومت و در نتیجه بهبود عملکرد لرزه ای سازه را در پی خواهد داشت. در این تحقیق تعدادی ستون و قاب خمشی بتن مسلح که با FRPتقویت شده اند با المانهای Fiber به کمک نرم افزار المان محدود غیرخطی COM3 ( توسعه یافته در دانشگاه توکیو) مدل گشتهتاثیر محصور شدن بتن ( با ورقهای FRP) در نواحی اتصال تیر به ستون و نواحی با پتانسیل مفصل شدن، بر عملکرد لرزه ای آن بررسی شده است. مدلهای رفتاری بتن محصور شده با استفاده از روابط توسعه داده شده توسط مولفین که در مقاله دیگری ارائه شده است در برنامه مذکور وارد و پس از مقایسه با نتایج آزمایشگاهیاعتبار سنجی نتایج، در تحلیل پارامتریک مورد اسفاده قرار گرفته است.