سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کرامتی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داود نتیزهوش – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی رفتار پوسته برجهای خنک کننده در اثر غیر خطی شدن مصالح تحت اثر ترکیب بارهای ثقلی، حرارت و باد است که یکی از بحرانی ترین ترکیبات بارگذاری در این ساز هها می باشد. مطالعه بروش المان محدود سه بعدی انجام شده و شامل مدلسازی یک سازه واقعی با تمام مشخصات می باشد. اختلاف موجود بین نیروها و فولاد لازم با حالت خطی مقایسه شده و جهت تطبیق نتایج آنالیزهای خطی با غیرخطی ضرائب اصلاحی پیشنهاد شده است. بررسی انطباق نتایج ساد هترین نوع مدل غیرخطی با مدلهای دقیقتر و مطالعات پارامتریک از دیگر اهداف این مقاله است. مطالعات پارامتریک شامل بررسی تأثیر عواملی از قبیل تغییر مشخصات مصالح از نظر مقدار مقاومت کششی بتن و درصد فولاد پوسته در نتایج طراحی می باشد .