سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خسرو نادران طحان – دانشیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی نایبی – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی بصیرت – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدل سختشوندگی سینماتیکی شاباش جهت بررسی رفتار پلاستیک مواد، در بارگذاریهای سیکلی و یکنوا مورد استفاده قرار گرفته است، با توجه به اینکه رفتار مواد در بارگذاریهای دورهای تابع دو عاملِ دامنه تنش و تنش میانی است، تاثیر هر یک از دو عامل فوق بر رفتار مواد بررسی شده است، از اینرو با تغییر دامنه تنش در تنش میانی ثابت و تغییرات تنش میانی در دامنه تنش ثابت رفتار مواد مدل سازی شده است و نشان داده شده است که در تنشهای میانی کوچک و غیر صفر مدل پدیده پلاستیک شیکدان ۱ را پیشبینی میکند ولی در تنشهای میانی بزرگتر در جسم پدیده رچتینگ ۲ رخ میدهد. با جمع بندی اطلاعات بدست آمده از این تحقیق در یک نمودار میتوان مرز بین پدیدههای مختلف مکانیکی تحت بارگذاریهای دورهای مانند رچتینگ و یا پلاستیک شیکدان را بر اساس تنش میانی و دامنه تنش بدست مشخص کرد.