سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا حسین بیگی – دانشگاه تهران،دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی
غلامرضا پازوکی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محسن عدالت – دانشگاه تهران،دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در کار حاضر در ابتدا یک معادله حالت مکعبی دو پارامتری بر مبنای مدل هسته سخت توسعه داده شده است. پارامترهای این معادله حالت جدید بصورت تابعی از دما و ضریب بی مرکزی در نظر گرفته شده است. برای محاسبه خواص فیزیکی مواد خالص نظیر فشار بخار اشباع و دانسیته مایع اشباع و حجم بخاراشباع، این معادله حالت به دمای بحرانی، فشار بحرانی و ضریب بی مرکزی نیاز دارد.معادله حالت پیشنهاد شده برای محاسباتVLE و PVT سیالات خالص و مخلوط گوناگون مورد استفاده قرارگرفته است و درصد میانگین انحراف مطلق فشار بخار و دانسیته مایع اشباع و حجم بخاراشباع محاسبه شده برای ۳۰ ماده خالص بترتیب %۲/۷۹۲ , %۵/۸۲۵ , %۰/۸۵۹ بدست امده است.
DU,DH,V و سایر پارامترهای تعادلی با استفاده از معادله حالت جدید محاسبه گردید و برای محاسبات درصدوزنی رسوب آسفالتین با استفاده از مدل فلوری-هاگینز بکار گرفته شدند.در مرحله بعد، مدل فلوری-هاگینز با سه پارامتر قابل تنظیم c و b ،aبرای پیش بینی دقیق تر مقدار رسوبآسفالتین بهبود بخشیده شد. این پارامترها بعنوان ثوابت یک چند جمله ای درجه دوم بر حسب نسبت جرم
مولکولی آسفالتین به جرم مولکولی رسوب دهنده در نظر گرفته شده اند. رفتار فازی آسفالتین با استفاده از معادله حالت جدید و مدل توسعه یافته فلوری-هاگینز مورد بررسی قرار گرفته و مقدار رسوب آسفالتین در نسبتهای مختلف حلالهای گوناگون محاسبه گردید که مقایسه نتایج پیش بینی شده با استفاده از این روش و نتایج آزمایشگاهی در شکلهای ۵ تا ۱۰ آورده شده است که گویای دقت قابل قبول این مدل جدید برای پیش بینی رفتار فازی آسفالتین در نفت سنگین می باشد.