سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا طاهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا شاطری – کارشناس ارشد شرکت فولاد آلیاژی

چکیده:

در تحقیق حاضر رفتار ترمومکانیکی فولاد NiCrMoV مورد بررسی قرار گرفته است . آزمایش فشار گرم پیوسـته انجام گردید . کلیه نمونه هـا بـه مـدت ۵ دقیقـه، در دمـای ۱۲۰۰ º C نگهـداری شـده و سـپس در دماهـای ۱۱۰۰ º C ،۸۵۰ º C و ۹۰۰ º C ،۹۵۰ º C ،۱۰۰۰ º C ،۱۰۵۰ º C و با نرخ کرنش های ۱۰و ۰،۱/۱تغییر شکل یافتنـد . کـرنش در کلیـهآزمایش ها مقدار ثابت ۰/۹۲ بود . پس از تغییر شـکل نمونـه هـا بلافاصـله کـوئنچ شـدند . بررسـی هـای متـالوگرافی ۹۰۰ º C ، زیـر دمـای ۰/۱ ودیاگرام های تنش – کرنش نشان داد که مکانیزم نرم شدن در این فولاد در نـرخ کـرنش ، در زیر دمـای ۱۰و۱ بازیابی دینامیکی و در بالای آن تبلور مجدد دینامیکی بوده است ولی در نرخ کرنش ۹۵۰ º Cبازیابی دینامیکی و بالای آن تبلور مجـدد دینـامیکی بـوده اسـت . همچنـین تـصاویر میکروسـکوپی نـشان داد کـه باندهای تغییر فرم و دوقلویی آنیلی در زیر دمای تبلور مجدد از چگالی بسیار بالایی برخـوردار هـستند ودر بـالای دمای تبلور مجدد چگالی آن ها به شدت کاهش می یابد .