سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد شوشتری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی طالبی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

یکی از سازه هایی که نقش بسزایی را در شریانهای حیاتی و سیستمهای مهندسی محیط زیست ایفا می کنند،‌مخازن می باشند. آنها سازه ای مخازن پس از وقوع زلزله، می تواند عواقب جدی را بدنبال داشته باشد. بعضی از مخازن برای حالت مدفون طراحی و سپس بدون وجود خاک اطراف بکار برده می شوند. هدف از این مقاله مقایسه پاسخهای مخازن بتنی مستطیلی مدفون تحت زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه و همچنین خاک با سازه می باشد. در این تحقیق مدلسازی مخزن و آب درون آن بصورت سه بعدی و با استفاده از روش اجزا محدود و توسط نرم افزار ADINA صورت پذیرفته است. مدلسازی دیواره ها، کف، سقف و ستونها بصورت پنج لایه بوده که دو لایه آرماتور و سه لایه آن بتن می باشد. در این پژوهش، آب بصورت غیرچسبنده، تراکم ناپذیر، غیر چرخشی با رفتاری خطی و مصالح بدنه مخزن با رفتاری غیرخطی مدل شده است. خاک اطراف و زیر مخزن نیز به صورت فنرهای غیرخطی همراه با میراگر ( ضرایب امپدانس) مدل شده است. سپس این سیستم تحت شتابنگاشت های مختلف در راستای افقی قرار گرفته و پاسخ های تاریخچه زمانی تغییر مکان و تنشها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از شکست مخازن در نواحی اتصال کف به دیواره ها بوده که باید در جهت مقاوم سازی مخازن موجود اقدامات جدی بعمل آید.